Nová aplikácia pre mobily


Spustili sme zoznamovaciu aplikáciu pre mobily. Všetky profily, inzeráty a správy z webu NovaLaska.sk boli presunuté aj do tejto aplikácie, stačí ju len stiahnuť, prihlásiť sa a môžete si ihneď písať správy aj priamo cez aplikáciu. Navyše je v nej niekoľko funkcií a vylepšení, ktoré Vám pomôžu sa lepšie zoznámiť. Dostupná je pre android na Google play:

Stiahnuť aplikáciu Meet-Love: bezplatná online zoznamka a chat.


×

Prihláste sa:
Nick: Heslo:
SMS zoznamka | Zabudol som heslo | Registrácia | Vložiť inzerát


Zobraz na , od do rokov z a fotkou .

Pravidlá

Zakazuje sa najmä:Všeobecné podmienky používania

Používanie portálu NovaLaska.sk (ďalej len "Portál") a využívanie všetkých jeho funkcií je podmienené dodržiavaním nižšie uvedených všeobecných podmienok používania (ďalej len "VPP").

I.     Vymedzenie pojmov
Prevádzkovateľ -prevádzkar portálu www.NovaLaska.sk a jeho subdomén
Užívateľ - fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby Prevádzkovateľa
Portál - www priestor poskytnutý Prevádzkovateľom pre potreby Užívateľa
Systém - programový kód, algoritmus vyvinutý Prevádzkovateľom za účelom poskytovania služieb Užívateľovi
Profil - súhrn viacerých informácií zadaných užívateľom o svojej osobe

II.     Registrácia
Užívateľ sa môže zaregistrovať pod ľubovoľným prihlasovacím menom (ak takéto ešte nie je zaregistrované). Na registráciu nesmie použiť slová vulgárne, rasistické alebo inak porušujúce platné zákony.
Registráciou Užívateľ súhlasí s týmito VPP, zaväzuje sa ich dodržiavať a čestne prehlasuje že má viac ako 15 rokov.
Registrácia je dobrovoľná, avšak registrovaný Užívateľ má viac právomocí pri užívaní Portálu ako neregistrovaný. Užívateľ prehlasuje, že všetky údaje zadané pri registrácii ako aj následne doplnené v Profile, sú pravdivé a v prípade zmeny niektorého z údajov sa zaväzuje túto skutočnosť zmeniť aj vo svojom Profile.

III.     Zrušenie registrácie
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu Užívateľa, vrátane všetkých informácií o jeho osobe ak Užívateľ poruší niektorú z týchto VPP alebo niektorý z platných zákonov.
O zrušenie registrácie môže požiadať aj sám Užívateľ a to kliknutím na odkaz Zrušiť profil vo svojom účte.
Prevádzkovateľ má právo po zrušení registrácie uchovávať niektoré informácie o Užívateľovi, a to najmä IP adresu, časy a dátumy prihlásení do systému, odoslané a prijaté správy, po neobmedzene dlhú dobu.

IV.     Práva a povinnosti užívateľa
Užívateľ nesmie:
- propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
- propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
- otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
- používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
- ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých
- odosielať príspevky s erotickým obsahom
- propagovať detskú pornografiu
- otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov
- otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám
- propagovať lieky, omamné látky a psychotropné látky
- otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo
- uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o inej osobe
Užívateľ je plne zodpovedný za obsah a informácie uvedené vo svojom profile ako aj v odoslaných správach. Zaväzuje sa dodržiavať podmienky slušného správania, nikde nebude zobrazovať akúkoľvek formu reklamy resp. propagovať akékoľvek produkty a služby vrátane www stránok, názvov a adries týchto tretích strán. Užívateľ môže využívať všetky dostupné služby, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ po neobmedzene dlhú dobu, najdlhšie však do ukončenia činnosti Prevádzkovateľa.
Užívateľ môže komunikovať s ostatnými užívateľmi, posielať správy a hodnotiť ostatných. Môže kedykoľvek požiadať o zrušenie svojej registrácie a to z akéhokoľvek dôvodu. Užívateľ má taktiež právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia .

V.     Pridávanie fotografií
Užívateľ sa zaväzuje vkladať iba tie fotografie, ku ktorým má autorské práva alebo súhlas autora.
Nebude vkladať nahé, pornografické ani inak obscénne fotografie, vrátane fotografií zobrazujúcich násilie, omamné a psychotropné látky, zbrane a strelivo alebo iné obrázky porušujúce platné zákony. Na fotografii musí byť zreteľne vidieť tvár Užívateľa a musí byť na fotografii sám, resp. zobrazený tak, aby bol od ostatných jednoducho odlíšiteľný.
Na fotografii nesmie byť žiadna forma reklamy. Za reklamu sa v tomto prípade považuje aj adresa www stránky, prípadne názov tovaru alebo služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevhodné fotografie odstrániť z profilu aj bez predošlého upozornenia.
Výnimkou v pravidlách pridávania fotografií, na ktorých musí byť Užívateľ, je pridávanie fotografií do fotoalbumu, kde na fotke môže byť čokolvek pri dodržaní ostatných všeobecných pravidiel.

VI.     Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť Užívateľovi a to ako duševného tak aj fyzického charakteru.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie o Užívateľoch ani za odoslané správy medzi nimi. V prípade porušenia niektorých z vyššie uvedených podmienok môže bez predošlého upozornenia a uvedenia dôvodu obmedziť prístup k niektorým funkciám, prípadne úplne zrušiť registráciu a v prípade potreby je oprávnený všetky potrebné informácie o Užívateľovi poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní.
Prevádzkovateľ neposkytuje Užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti a bezchybnej činnosti serveru.
Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie svojich služieb na dobu určitú, neurčitú alebo navždy.

VII.     Zmena VPP, ostatné
Užívateľ súhlasí s prijímaním reklamných správ, noviniek a iných obdobných správ, ktoré Prevádzkovateľ bude považovať za hodnotné, prípadne potrebné pre využívanie Portálu na svoj email alebo telefon cez sms.
Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť, opraviť alebo doplniť tieto VPP pričom za platné sa považuje posledná verzia týchto pravidiel. Užívateľ používaním služieb Prevádzkovateľa súhlasí s touto poslednou verziou VPP. Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene pravidiel informovať Užívateľov. Tieto pravidlá sú k dispozícii Užívateľom na internetovej stránke Prevádzkovateľa.

Tieto VPP nadobúdajú platnosť dňa 01.06.2013.
Kontrolované inzeráty
Reálni užívatelia
Všetko zadarmo